PRIVACYVERKLARING

Association In Care B.V. respecteert de privacy van haar personeel, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Association In Care B.V., gevestigd te Utrecht, Kvk-nummer: 74980319.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door ASSOCIATION IN CARE B.V.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

– Naam

– Geslacht

– Adresgegevens

– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

– Bankrekeningnummer(s)

– BSN

– Geboortedatum/leeftijd

– Geboorteplaats

– Resultaten van toetsen

– Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.

– Opleiding(s)niveau

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

– Een betere dienstverlening naar u toe

– Onze personeelsadministratie

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via administratie@associationincare.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard conform AVG.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich wenden tot onze zorg coördinator, te bereiken op nummer 085 047 83 75

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 juni 2020 tot nader order.

Dit zeggen onze klanten

Ik heb AIC leren kennen als een betrouwbaar- en professioneel bedrijf in de zorg. Ik heb met veel plezier hun website mogen ontwerpen.

- Rancarto Automatisering

Als fysiotherapie praktijk zien wij dagelijks cliënten die zorgbehoevend zijn, ook in thuissituatie. Soms hebben ze behoefte aan persoonlijke verzorging of verpleging. We zijn blij dat we AIC kunnen inschakelen om aan zorgbehoefte van onze cliënten te voldoen. We hebben de samenwerking met AIC als zeer plezierig ervaren. Professioneel, conform planning, bereid om mee te… Lees verder

- TRIAS